Algemeen Verkoopvoorwaarden van Buttiens Fruits

Algemeenheden :

De website van de NV Buttiens Fruits biedt haar klanten aan om op afstand fruit en fruitsappen, onder de hieronder vermelde voorwaarden, te bestellen :

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen het bedrijf "Buttiens Fruits NV" en de opdrachtgever (of "Tegenpartij"). Ze gelden zonder beperking of voorbehoud op alle verkopen op deze website www.buttiens-fruits.com professionele klanten of niet. Ze zullen van toepassing zijn vanaf 1 augustus 2016.

 1. Deze voorwaarden worden stilzwijgend aanvaard, bij de plaatsing van een bestelling en de bevestiging daarvan, of door de ondertekening van deze overeenkomst.

 2. Ze overheersen in alle gevallen op alle andere geplaatste documenten die alleen een indicatieve waarde hebben (zoals informatie die rechtstreeks geleverd wordt of reclame over producten, beschrijvingen en informatie in onze brochures, catalogus, prijs, reproductie, of alle andere ondersteuning) en op alle andere tegenstrijdige document of eventuele aankoop voorwaarden.

 3. In het geval van inconsistentie tussen de algemene voorwaarden van de " Buttiens Fruits NV" en die van de andere partij, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, indien er geen betwisting van de andere partij is. Indien anders, worden de tegengestelden voorwaarden wederkerig geannuleerd in voordeel van het gewoonterecht.

 4. De illegaliteit of nietigheid van één van de clausules in de algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige clausules in deze algemene voorwaarden.

 5. De algemene voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden door de "NV Buttiens Fruits” en zijn bindend voor gebruikers van de site, vanaf dat ze on-line zijn, en zal gelden voor verkopen na de wijziging.

 6. Door simpelweg de levering te aanvaarden, erkent de koper dat al onze producten voorzien zijn van de, door de geldende wetgeving, informatie en voldoen, op de datum van levering, aan de normen en voorschriften in België en / of in de Europese Unie.

 7. Omdat het een elektronisch verkoopovereenkomst is, dient het bedrijf zich aan haar klant te identificeren : 

  Company : « Buttiens Fruits S.A. ».

  Adres : Grand route 56 4537 Verlaine Belgique

  Ondernemingsnummer : BE 0462.646.547

 8. Om geldig te zijn, moeten de klachten per aangetekend schrijven binnen de drie dagen na de levering geformuleerd worden.

 9. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de "NV Buttiens Fruits" bevoegd , tenzij, als eisers, de "NV Buttiens Fruits" de voorkeur geeft om de actie te dragen voor elke andere bevoegde rechtbank.

 10. Deze verkoopvoorwaarden gelden voor onze klanten voor "Buttiens Fruits NV".

 11. In geval van een fout in de uitvoering van de overeenkomst, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur en voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere, met uitzondering van enig indirecte, zoals met name de extra uitgaven, winstderving, verlies van gegevens.

 12. De contractuele relatie tussen "Buttiens Fruits NV 'en haar contractanten worden uitsluitend door het Belgisch recht beheerst.

Producten en beschikbaarheid :

 1. Foto's en illustraties zijn slechts indicatieve waarde. Hun gewicht kan variëren binnen een bereik van +/- 6% vergeleken met de op de productbeschrijving gewicht. Als het gewicht van het product hoger of lager is dan 6% van de aangegeven gewicht, zal het surplus of ondergewicht niet aan een verhoging of verlaging in verhouding, van de prijs geven.

 2. Daarom kan onze verantwoordelijkheid niet worden gezocht of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie van ons aanbod op deze site.

 3. De producten die op de website aangeboden worden zijn in beperkte voorraden beschikbaar. De informatie over de beschikbaarheid en levering van producten worden aan klanten gemeld wanneer ze hun bestelling plaats zetten. Wij behouden ons het recht om op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving onze aanbieding, tot de datum van sluiting van het contract, te veranderen.

 4. Bij gebrek aan beschikbaarheid van de bestelde goederen, verbindt "Buttiens Fruits NV" zich ertoe de koper zo snel mogelijk via e-mail te verwittigen. De koper kan de annulering van zijn bestelling tegen terugbetaling, de vervanging door een ander product of een wijziging van de leveringsdatum vragen.

Prijs :

 1. De verkoopprijzen van de producten op de website zijn in euro's en alle taksen inbegrepen. De weergegeven prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de datum van de bestelling.

 2. Prijzen kunnen op elk moment gewijzigd worden, de prijzen van toepassing zijn voor de klant zijn deze sluiten van de bestelling. Het bedrag van de bestelling dat de klant gevalideerd heeft door het uitvoeren van de betaling is de prijs die hem gevraagd gevraagd zal worden.

 3. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, deze zullen in aanvulling van de gekochte producten gefactureerd zullen worden.

 4. Alle facturen zijn betaalbaar op ons hoofdkantoor, ten laatste binnen acht dagen na de levering ervan.

 5. In het geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het resterende bedrag en een rente van 1,5% per maand onmiddellijk van toepassing zijn, en dit zonder voorafgaande kennisgeving. De verkoper heeft het recht om een ​​extra bedrag dat gelijk is aan 20% van het openstaande saldo met een minimum van € 75 te eisen, als afkoopsom uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Bestellingen :

 1. Alle bestellingen die ons toevertrouwd worden, begaan ons na enkel na een door ons schriftelijke bevestiging.

 2. De geldigheid van onze aanbiedingen is 30 dagen vanaf de datum van uitgifte.

 3. De klant is volledig verantwoordelijk voor de gegevens in de bestelbon.

  Indien niet volledig ingevuld, wordt de bestelling niet gevalideerd. In dit geval zullen we niet aansprakelijk zijn in geval dat we niet in staat zijn de levering te leveren of uit te voeren ten gevolg van fouten, onjuistheden of weglatingen in dergelijke informatie.

 4. De klant toegang tot zijn account identificatie gegevens die hij op voorhand gemaakt heeft.

  "Buttiens Fruits NV" kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele acties die via de klant rekening gebeuren, door een derde partij, aan wie de klant zijn identificatie gegevens gecommuniceerd heeft of toegang tot de gegevens zou hebben gehad door nalatigheid van de klant.

 5. De klant is verplicht om de bestelling te controleren en eventueel de inhoud te verbeteren voor de validering.

 6. Hij is ook verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de locatie, de datum en het tijdstip van levering.

 7. De klant moet bevestigen dat hij de voorwaarden gelezen heeft en ermee akkoord gaat om de bestelling te valideren.

 8. De betaling dient volgens de voorzien voorwaarden te gebeuren.

 9. Wij behouden ons het recht de bestelling van een klant met wie er een geschil is niet te bevestigen.

 10. In het geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de klant, behouden wij ons het recht op een vergoeding gelijk aan 30% van het totale bedrag van de bestelling.

Modaliteit en levering kosten :

 1. De overeengekomen leveringstermijn is indicatief, tenzij anders vermeld. De koper kan in geen geval beweren een vordering tot schadevergoeding of eisen dat de onderbreking of beëindiging van een overeenkomst waarbij een leveringstermijn niet kan worden voldaan.

 2. Om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen de 24 uur geleverd wordt, en voor de eerbiediging van de kou en voedselzekerheid meting keten, worden er geen pakjes verstuurd van vrijdag tot zondag.

 3. Deze modaliteit en verzendkosten zijn geldig voor België en Frankrijk.

 4. Overmacht en toevallige gebeurtenis geven de vrijstelling voor de onderneming om te leveren.

  De niet levering ten gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden geven aanleiding tot een nieuwe levering of een terugbetaling, maar nooit aan schadevergoeding.

 5. Het is de klant de producten op het moment van hun levering aan te controleren en ons binnen 24 uur via e-mail te verwittigen in geval van ontbrekende, beschadigde of niet-conforme producten.

 6. Onze producten worden geleverd door transporteurs en op risico en gevaar van de klant.

Herroepingsrecht :

 1. Volgens artikel VI.53, 4 °, van het Wetboek van Economisch Recht in werking getreden op 2013/12/12, kan de andere partij geen recht op teruggave niet te gebruiken als bedoeld in artikel VI.47 gelegd als gevolg van de bederfelijke aard van de beschikbaar op de website producten: www.buttiens-fruits.com.